บริษัท เอ็นเค โฟน จำกัด
189/94-95 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 29 แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700


 

TERMS OF USE

เพื่อปกป้องสิทธิของท่าน โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการทั้งหมด และ ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้


1. ข้อกำหนด

ipowergo ผู้ดำเนินการเว็บไซด์ www.ipowergo-th.com (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ipowergo”) ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ เราขอให้ท่านได้อ่านข้อตกลงต่อไปนี้อย่างละเอียดหากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวกรุณาหลีกเลี่ยง หรืออย่าเข้าใช้งานที่เว็บไซต์นี้ การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆ ของเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โดยรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ ipowergo กำหนดขึ้นด้วย

 

2. ข้อมูลในเว็บไซต์

ทาง ipowergo หรือบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจของเรารับประกันว่าข้อมูลและส่วนประกอบในข้อมูลทั้งหมดมีความถูกต้องสมบูรณ์เพียงพอทันกาลเวลาหรือเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใด ถึงแม้ว่า ipowergo จะพยายามจะทำให้ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของเรามีความถูกต้องมากที่สุด แต่ทั้งนี้ ipowergo จะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาด หรือการละเว้นใด ๆ ในข้อมูลและส่วนประกอบนั้น รวมไปถึงข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ก็ตามที่มีบุคคลที่สาม หรือรวมไปถึงข้อมูลและการรับประกันที่มีการนำเสนอขึ้นมา ipowergo ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์หรือยุติการให้บริการได้ทุกเมื่อ ทั้งที่เป็นการถาวรหรือชั่วคราวโดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลและองค์ประกอบทุก ๆ ส่วนในเว็บไซด์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคทั่วไปเท่านั้น ไม่มีข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้คำแนะนำการวินิจฉัยการให้คำปรึกษาแต่อย่างใด รวมถึงมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยน พึงระลึกไว้ว่าท่านและผู้ติดตามของท่านใช้ข้อมูลที่ประกอบขึ้นในเว็บไซต์ของ ipowergo ด้วยความเสี่ยงของตัวท่านเอง กรุณาแจ้งให้ ipowergo ทราบหากท่านพบข้อผิดพลาดหรือการละเลยเว้นว่างในส่วนใดของเว็บไซต์

 

3. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของ ipowergo อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นเพื่อให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่าน ipowergo มิได้ให้การรับรอง หรือยืนยันความถูกต้อง ในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และมิได้สื่อโดยนัยว่า ipowergo ให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น การเข้าเยี่ยมชมหรือใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์อื่น ๆ นั้น ถือเป็นหน้าที่ของท่านในการพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลในเว็บไซด์เหล่านั้นด้วยตนเอง การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ อื่น ๆ นั้น เราขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้ เว็บไซต์ดังกล่าว และ ipowergo ไม่อนุญาตให้ท่านทำลิงค์ของเราเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์โดยมิได้มีการขออนุญาตจาก ipowergo เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

 

4. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ipowergo เป็นผู้ดำเนินการเว็บไซด์ www.ipowergo-th.com และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า โดเมนเนมส์ ชื่อยี่ห้อ สัญลักษณ์ทางการค้า โลโก้ คำขวัญ เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการที่ประกอบด้วยชื่อ ipowergo ที่ปรากฏในทุก ๆ หน้าของเว็บไซต์นี้ (กล่าวโดยรวมคือ“เครื่องหมายการค้า”) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นห้ามมิให้ผู้ใดหรือบริษัทใดทำการดัดแปลง จัดเก็บข้อความ รวมถึงภาพและการออกแบบหน้าเว็บเพจ ตลอดจนบรรดาภาพประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับการบริการที่ปรากฏในหน้าเว็บเพจ ในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอนลอกเลียนแบบเผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ipowergo

 

5. สมาชิก

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์เพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ ดังนั้นจึงมิได้มุ่งหวังให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หากท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปี และไม่บรรลุนิติภาวะ ขอให้ท่านแจ้งและขอความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ การสมัครสมาชิกเว็บไซต์ของ ipowergo ท่านต้องมีอายุครบตามที่กฎหมายกำหนดในการทำสัญญากับเรา และต้องมิใช่บุคคลที่เคยถูกระงับการให้บริการตามกฎหมายของประเทศไทยหรือขอบเขตกฎหมายอื่นใด และเมื่อทาง ipowergo แจ้งความประสงค์ไปท่านต้องยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องของตนเองหากทาง ipowergo ตรวจสอบพบว่าท่านให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ipowergo มีสิทธิ์ที่จะระงับสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกชั่วคราวตลอดจนยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่าน หรือปฏิเสธการสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานของท่านอีกในอนาคต ผู้ใช้งานแต่ละท่านจะได้รับอนุญาตให้มีบัญชีผู้ใช้งานได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น การสมัครสมาชิกซ้ำซ้อนเอาไว้ในหลายชื่อหรือใช้อีเมล์แอดเดรสหลายชื่อรวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือมีการกระทำอันเป็นการหลอกลวง จะถูกตัดสิทธิในการใช้งานและอาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ในการสมัครเป็นสมาชิก ipowergo ท่านได้ตกลงและยอมรับว่าเราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายอย่าง รวมถึงและโดยไม่มีข้อจำกัด ในการวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติและทางการตลาด ในส่วนของการตลาดนั้น บางครั้งเราอาจจัดส่งแบบสอบถาม หรือวัสดุเพื่อการส่งเสริมการขายและการตลาด เช่น แบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจในบริการ ข้อเสนอเกี่ยวกับสินค้า หรือข้อมูลใหม่ๆ แก่ผู้ใช้เว็บไซต์


 

6. ความปลอดภัยในการใช้งานสมาชิก

ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวในการเก็บรักษาชื่อบัญชีสมาชิกและรหัสผ่านของตนเองให้เป็นความลับ หากท่านสงสัยว่ามีการใช้รหัสผ่านของท่านโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านตกลงจะแจ้งให้เราทราบผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางอีเมล์ info@ipowergo-th.com หรือทางโทรศัพท์ โดยพลัน หากเรามีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่ามีหรืออาจจะมีการใช้บริการของเราไปโดยมิชอบ ipowergo ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับใช้บัญชีของท่านหรือขอให้ท่านเปลี่ยนรหัสส่วนตัวของท่านได้ ทั้งนี้เราไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่รหัสส่วนตัวของท่านถูกเปิดเผยหรือใช้ไปในทางมิชอบทั้งสิ้น

 

7. การยกเลิกสมาชิก

ท่านตกลงและยอมรับว่า ipowergo มีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการที่อาจจะยกเลิกรหัสผ่าน สิทธิในการเข้าใช้ (หรือบางส่วนของสิทธิในการเข้าใช้) หรือการใช้บริการ และย้ายและลบเนื้อหาใด ๆ ที่อยู่ภายใต้สิทธิในการเข้าใช้ของท่าน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยไม่มีข้อจำกัดสืบเนื่องมาจากความบกพร่องในการใช้สิทธิในการเข้าใช้ หรือหาก ipowergo เชื่อว่าท่านได้ฝ่าฝืน หรือกระทำการใด ๆ ที่ขัดกับข้อกำหนดหรือวัตถุประสงค์ในข้อสัญญา

 

8. การยกเลิกคำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อสามารถจะทำการยกเลิกได้หากสินค้าของท่านยังมิได้ทำการส่งไปถึงท่าน หากเมื่อการขอคืนสินค้าหลังจากนั้นจะมีการพิจารณาบนพื้นฐานเป็นกรณีไป เราจะพยายามรักษาผลประโยชน์ให้ท่านอย่างสูงสุดภายใต้ข้อจำกัดที่เรามี อย่างไรก็ตาม ipowergo มีสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อหากเกิดความผิดพลาดในการพิมพ์ หรือความผิดพลาดอื่นใดที่ส่งผลให้สินค้าในเว็บไซต์มีการลงรายการไว้อย่างไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิดหรือลงรายละเอียดที่ผิด ในกรณีที่รายการสั่งซื้อเกิดการยกเลิกและท่านได้ชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ipowergo จะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนราคาสินค้า

 

9. การส่งเสริมการขาย

โปรแกรมส่งเสริมการขายของเว็บไซต์ ipowergo ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท ipowergo จำกัด เท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิกโปรแกรมทั้งเป็นการชั่วคราว หรือถาวรในทุก ๆ โปรแกรมส่งเสริมการขาย โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งท่านล่วงหน้า

 

10. การใช้งานอันไม่เหมาะสม

ipowergo ไม่อนุญาตให้ใช้เว็บไซด์นี้เพื่อเป็นการส่งหรือแจกจ่าย หรือประกาศถึงเนื้อหาข้อความที่เป็นการรบกวน ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ขัดกับหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน การแบ่งแยกทางศาสนา ความเชื่อ เชื้อชาติ หรือเพศ ที่เป็นการกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือข้อมูลใด ๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย ข่มขู่ รังควาน เจตนาทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาทหยาบคาย คุกคาม มุ่งร้ายลามกอนาจารส่อไปในทางเรื่องเพศรวมถึงรูปภาพลามกอนาจาร หรือการละเมิดสิทธิเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายในการสื่อสารทางระบบอิเล็คทรอนิกส์สาธารณะ การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต และการฝ่าฝืนกฎหมายในท้องที่ใด ๆ เหตุนี้หากท่านได้ทำการใดๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้นและทาง ipowergoสิทธิที่จะตัดข้อความใด ๆ ที่เป็นอันตรายออกจากเว็บไซต์ และมีสิทธิเรียกให้ผู้ใช้เว็บไซต์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ipowergoโดยการกระทำดังกล่าวให้ชำระค่าเสียหายเต็มจำนวนได้ ความเสียหายนี้ให้รวมถึงความเสียหายที่เกิดแก่ipowergoหรือบริษัทอื่นในเครือของipowergoหรือความเสียหายที่บุคคลภายที่สามเรียกร้องจากเราอันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก การใช้งานอันไม่เหมาะสมของท่าน ทั้งนี้ ความเสียหายหมายถึงทั้งความเสียหายโดยตรงและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการใช้ สิทธิเรียกค่าชดเชย และการแก้ไขสภาพที่บกพร่องที่มีสาเหตุมาจากการใช้งานอันไม่เหมาะสมและให้ถือว่าค่าปรับเป็นตัวเงินที่พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บจากการละเมิดข้อกำหนดของกฎหมายอันเนื่องจากการใช้งานอันไม่เหมาะสมนั้น เป็นความเสียหายด้วย

 

11. การรับประกันและการจำกัดความรับผิด

ipowergo ไม่ขอรับประกันและไม่รับผิดในความผิดพลาด การละเว้น หรือปัญหาทางเทคนิค ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการใช้เว็บไซต์ หรือการนำเสนอเนื้อหาของผู้ใช้งาน หรือความคิดเห็น คำแนะนำหรือคำรับประกันใด ๆ ที่ปรากฏ (ไม่ว่าจะแจ้งไว้อย่างชัดเจนหรือบอกเป็นนัยยะทางกฎหมายก็ตามที) ในเว็บไซต์ของเราโดยหมายรวมถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน หรือผู้ติดตามของท่านที่มีการส่งผ่านระบบของเราด้วย หากพบว่าข้อความใดไม่ถูกต้อง และมีความเป็นไปได้ในทางเทคนิคและไม่เป็นการก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายอันไม่สมเหตุสมผลแก่เราในการที่จะแก้ไข เราจะทำการปรับปรุงข้อความโดยเร็ว และ ipowergo จะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายใด ๆ รวมทั้งความเสียหาย ความสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อท่าน หรือต่อบุคคลอื่นใด ทั้งต่อบริษัทใด ๆ ก็ตามที่ต้องประสบกับความสูญเสียและเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องที่ตามมาอาการข้างเคียงทางร่างกาย หรือค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากอาการข้างเคียงของท่านหรือบุคคลที่สามคนใดก็ตาม รวมถึงผลลัพธ์อันเนื่องมาจากการเข้าใช้งานในเว็บไซต์ของเรา ทั้งข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน หรือข้อมูลผู้ติดตามของท่านตลอดจนเนื้อหาและข้อมูลต่าง ๆ ที่มีการส่งผ่านระบบของเรา

 

12. การชดเชยค่าเสียหาย

ท่านยอมรับที่จะชดเชยค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการละเมิดเงื่อนไข และข้อกำหนดในการให้บริการหรือการกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานของท่านอันเนื่องมาจากการละเลยไม่ใส่ใจ หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย และท่านจะไม่ยึดให้ ipowergo (หรือพนักงานของบริษัททุกคน ผู้บริหารของบริษัท ผู้ผลิตสินค้าบริษัท สาขาบริษัทร่วมทุนตลอดจนหุ้นส่วนทางกฎหมาย) ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าเสียหายรวมถึงค่าใช้จ่ายของทนายความที่เกิดขึ้นด้วย

 

13. ข้อกำหนดอื่น ๆ

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมถึงความตกลงใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ ให้อยู่ในบังคับของกฎหมายไทย การระงับข้อพิพาทให้กระทำในศาลไทยตามภูมิลำเนาของ ipowergo ในกรณีที่ข้อความในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน ให้ถือตามข้อความในเว็บไซต์ www.ipowergo-th.com ในภาษาไทยเป็นหลัก หากส่วนหนึ่งส่วนใดในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ไม่เหมาะสมหรือไม่มีผลบังคับใช้ ตามกฎหมาย ให้ข้อกำหนดในส่วนดังกล่าวสิ้นผล และให้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในส่วนอื่นมีผลใช้บังคับต่อไป ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่ว่าครั้งเดียวหรือเป็นการฝ่าฝืนซ้ำเดิมก็ตาม แต่ ipowergo ไม่ได้ใช้สิทธิที่มีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนดังกล่าว ไม่ให้ถือว่าเราสละสิทธิและไม่เป็นการกระทบสิทธิของบริษัทในการใช้สิทธิ ในภายหลัง หากยกเว้นการฝ่าฝืนส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่ถือว่าเป็นการยกเว้นการฝ่าฝืนใด ๆ ในอนาคตหรือการฝ่าฝืนข้อกำหนดอื่นๆ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้แต่ประการใด

 

ipowergoไม่มีส่วนรับผิดชอบในการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ หรือเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเรา